ماموریت

  • تنظیم نظام رشد و توسعه با توجه به سیاست ها و برنامه های اعلام شده از سوی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
  • بررسی و تدوین برنامه های توسعه دانشگاه
  • تدوین پیش بینی بودجه سالانه دانشگاه
  • آنالیز درآمدها و هزینه ها با پیش بینی بودجه
  • نظارت و ارزیابی عملکرد سالانه برنامه و بودجه دانشگاه
  • نظارت بر عملکرد پژوهشی و حسابرسی بودجه پژوهشی سالانه دانشگاه
  • متنوع سازی منابع درآمدی دانشگاه (درآمدهای غیر شهریه ای)