دفتر توانمند سازی و آموزش های کاربردی

مسئول دفتر

خانم آمنه حبیبی

تلفن تماس: داخلی 345 - 22006660

 

دریافت فرم استفاده از تسهیلات ادامه تحصیل کارکنان

فرم ثبت نام کارگاههای آموزشی