مدیر دفتر طرح و برنامه و بودجه

مدیر دفتر طرح و برنامه و بودجه

 

نام : مهدی


نام خانوادگی : قطبی

 

تلفن : 22008060-021

دور نگار: 22618519-021

آدرس:‌ تهران،‌ خیابان شریعتی، خیابان شهید خاقانی (زرگنده)،‌

کد پستی 1916893813، صندوق پستی: 1495 / 19395