معاون توسعه مدیریت و منابع

   

 

 

نام: علی 

نام خانوادگی: حبیبی

رزومه معاونت اداری و مالی